संपर्क

संपर्क साधा

संपर्क माहिती

पत्ता

माननीय श्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
महसूल मंत्री , मदत व पुनर्वसन , सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), ३०२, मंत्रालय, (ऍनेक्स), मॅडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०००३२


संपर्क क्रमांक

+९१-०२२-२२०२४७५१, +९१-०२२-२२७९३४५७,
+९१-०२२-२२०२५३९८


संपर्क साधा

support@chandrakantdadapatil.in